Sports News

เลือกตั้ง 2566 – เปิดลำดับบัญชีรายชื่อ 100 คน "พรรคเพื่อไทย"

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2566 โดยมีพรรคการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งรวม 67 พรรคการเมือง โดยทั้งหมดได้จับเบอร์พรรคการเมืองแบบบัญชีรายชื่อ หรือ เบอร์ปาร์ตี้ลิสต์

สำหรับ เลือกตั้ง 2566 พรรคเพื่อไทย เบอร์ 29 ส่งผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน โดยมีลำดับรายชื่อผู้สมัคร ดังต่อไปนี้

1.พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ 2.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 3.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง 4.รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล 5.ร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง 6.นายเกรียง กัลป์ตินันท์ 7.ดร.สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 8.นายสุชาติ ตันเจริญ 9.ดร.สุทิน คลังแสง 10.ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม นิติสิริ 11.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 12.นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ 13.นายจาตุรนต์ ฉายแสง 14.นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร 15.นายนพดล ปัทมะ 16.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ 17.นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ 18.รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เพียงเกษ 19.นายนิคม บุญวิเศษ 20.นางสาวขัตติยา สวัสดิผล 21.นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล 22.นางประวีณ์นุช อินทปัญญา 23.นายสุรเกียรติ เทียนทอง 24.นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ 25.นายดนุพร ปุณณกันต์ 26.ดร.อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด 27.พลเอกพิศาล วัฒนวงษ์คีรี 28.นายสุธรรม แสงประทุม 29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ 30.ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ 31.นางสาวเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย 32.นางสาวละออง ติยะไพรัช 33.นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช 34.นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ 35.รองศาสตราจารย์ นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ 36.นายก่อแก้ว พิกุลทอง 37.นายขจิตร ชัยนิคม 38.นายเอกพร รักความสุข 39.นายทนุศักดิ์เล็กอุทัย 40.นายธนพงศ์ ธนเดชากุล 41.ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ 42.นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์ 43.นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ 44.นายสมชัย อัศวชัยโสภณ 45.นายอุเมสนัส ปานเดย์ 46.ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล 47.นายรัฐกิจ เฮงตระกูล 48.นางสาวอุบลกาญจน์ อมรสิน 49.ดร.ธงทอง นิพัทธรุจิ 50.นายพชร ธรรมมลคำพูดจาก สล็อต777 เว็บตรง

51.นายสมเกียรติ ตันติธนไพศาล 52.นายอนุสรณ์ ไกรวัตตนุสรณ์ 53.พลตำรวจตรีรังสรรค์ คชไกร 54.นางสาวณภัทรา กมลรักษา 55.นายนิทัศน์ ศรีนนท์ 56.นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ 57.นายอภิยุทธ ณ กาฬสินธุ์ 58.นายบัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ 59.นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล 60.ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ 61.นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร 62.นายชานันท์ ยอดหงษ์ 63.นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง 64.นพ.สุกิจ พรหมศิริ 65.นายประสพ สารสมัคร 66.นายชุมสาย ศรียาภัย 67.นายประภัสร์ จงสงวน 68.นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์ 69.ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช 70.นายสนธยา หลาวหล้าง 71.นายสหัสชัย อนันตเมฆ 72.นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ 73.นายสมนาม เหล่าเกียรติ 74.นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา 75.นายธนวรรษ เพ็งดิษฐ์ 76.นางอนงค์ ล่อใจ 77.นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ 78.นายสุรยุทธ์ ทวีกุลวัฒน์ 79.นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร 80.นายวราวุธ ยันต์เจริญ 81.นายกฤช เอื้อวงศ์ 82.นายสุรชัย เบ้าจรรยา 83.นายภูวเดช นพฤทธิ์ 84.นายสุวรรณ น้ำใจดี 85.นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ 86.นายมานพ จรัสดำรงนิตย์ 87.นายนิกร ซัจเดว 88.นายเกรียงเดช เข็มทอง 89.ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล 90.ศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ลิ่มสกุล 91.นสพ.ชัย วัชรงค์ 92.นายจักรพงษ์ แสงมณี 93.นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ 94.ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม 95.ดร.นลินี ทวีสิน 96.นายพิชัย นริพทะพันธุ์ 97.นายพงศกร อรรณนพพร 98.ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด 99.นายสนธยา คุณปลื้ม 100.นายภูมิธรรม เวชยชัย

Tagged:

Related Posts