Games News

เช็กสถานะ! 3 โครงการถนนแดนใต้กว่า 23 กม. เสร็จปีหน้า

นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ จ.นราธิวาส จำนวน 3 โครงการ ระยะทางรวม 23.788 กิโลเมตร(กม.)งบประมาณรวม 815,924,607บาท โดยมีสำนักก่อสร้างทางที่ 1 เป็นผู้ดำเนินการ มีรายละเอียดดังนี้คำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

1.โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4055 สาย บ.ปาเซ-บ.ไอร์ปีแซ ช่วงระหว่าง กม.24+700-กม.30+500 และ ช่วง กม.33+552-กม.36+000 พื้นที่ อ.ระแงะ และ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ระยะทางรวม 8.248 กม. งบประมาณ 158,947,818บาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ 6 ส.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 29 ต.ค.65 ระยะเวลา 450 วัน จากนั้นได้ขยายสัญญาใหม่จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เริ่มวันที่ 30 ต.ค.65 สิ้นสุดสัญญา 13 พ.ย.65 เนื่องจากชดเชยช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ และ สงกรานต์ และ ครั้งที่ 2 เริ่ม 14 พ.ย.65 สิ้นสุดสัญญา 23 ก.ย.66 เนื่องจากผลกระทบโควิด-19 โดยมี บจก. อี. แอนด์. ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นผู้รับจ้าง

ปัจจุบันมีความก้าวหน้าอยู่ที่ 58.282%อยู่ระหว่างขยายคันทางจากถนนขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ รวม 7 เมตร แบ่งเป็น ช่องจราจรละ 3.5 เมตรต่อทิศทาง ไม่มีไหล่ทาง จะก่อสร้างให้มีถนนขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ รวม 12 เมตร แบ่งเป็น ช่องจราจรละ 3.5 เมตรต่อทิศทาง มีไหล่ทางขนาด 2.5 เมตรต่อทิศทาง รวมทั้งติดตั้งระบบระบายน้ำ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

ทั้งนี้ยังพบว่าโครงการดังกล่าวมีปัญหาติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ขาดแคลนแรงงาน ซึ่งจะเร่งรัดจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนต่อไป

2.โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4056 สายนราธิวาส-อ.สุไหงโก-ลก ตอน บ.โคกตา-บ.กือบงกาแม ช่วง กม.36+275-กม.47+775 พื้นที่ อ.สุไหงปาดี และ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 11.500 กม. งบประมาณ 518,426,789 บาท เริ่มต้นสัญญา 21 ก.ย.64 สิ้นสุดสัญญา 9 ธ.ค.66 ใช้เวลาก่อสร้าง 810 วัน โดยมีบริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง

ปัจจุบันคืบหน้า 23.211%อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้ายออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้เป็นตามรูปแบบโครงการโดยจะก่อสร้างถนนจากขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ เป็น 4 จราจร ไป-กลับ พร้อมไหล่ทาง เกาะกลางถนนแบ่งทิศทางจราจร และไฟฟ้าแสงสว่าง ส่วนปัญหาอุปสรรคจะมีฝนตกชุกในพื้นที่ และติดปัญหาต้นไม้ในเขตทางหลวง

3.โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4084 สาย บ.ค่าย-บ.สะปอม ช่วง กม.10+500-กม.14+540 พื้นที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส 4.040 กม. งบประมาณ 138,550,000บาท เริ่มต้นสัญญา 23 ก.พ.65 สิ้นสุดสัญญา 17 ก.ค.66 ใช้เวลาก่อสร้าง 510 วัน โดยมีบริษัท เอส.โอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ปัจจุบันคืบหน้า 40.306%อยู่ระหว่างดำเนินการขยายช่องจราจร จาก 2 ช่องจราจร ไป-กลับ เป็น 4 ช่องจราจร ไป-กลับ มีไหล่ทาง มีเกาะกลางแบ่งทิศทางจราจร ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟกะพริบบนทางหลวง

เมื่อทั้ง 3 โครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพรองรับปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นในอนาคต เกิดการเดินทางที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะการเชื่อมต่อในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้การเดินทางคมนาคมขนส่งไปยังประเทศมาเลเซีย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น

Tagged:

Related Posts