Sports News

ชาวนา โรงสี ผู้ส่งออก ยื่นข้อเสนอรัฐช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน 20 ไร่

นายวัฒนศักย์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมได้รับนโยบายนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้มอบหมายให้ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวเปลือกรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนตลอดจนเกษตรกรเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและแนวทางรักษาเสถียรภาพราคาข้าวที่มีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและเกิดความคุ้มค่าโดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของทุกภาคส่วนทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคตลอดจนโอกาสของข้าวไทยในตลาดโลกคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

ทั้งนี้กรมได้จัดประชุมร่วมกับสมาคมชาวนา4สมาคมได้แก่สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยสมาคมชาวนาข้าวไทยสมาคมส่งเสริมชาวนาไทยสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสานโรงสีผู้ส่งออกผู้ค้าและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวเปลือกปีการผลิตปี2566/67พบว่าจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกนาปีคาดว่าจะอยู่ที่25.76ล้านตันลดลงจากปีก่อนที่26.63ล้านตันลดลง3%ส่วนหนึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนในช่วงต้นเดือน..2566อีกครั้งนึงถึงจะประเมินปริมาณผลผลิตข้าวปี2566/67ได้ชัดเจนขึ้นคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด

สำหรับข้อเสนอแนวทางมาตรการบริหารจัดการข้าวปี2566/67มีการเสนอให้มีการเก็บสต็อกทั้งในส่วนของเกษตรกรสหกรณ์โรงสีผู้ส่งออกและผู้ประกอบการค้าเพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยทั้งในส่วนการรักษาเสถียรภาพราคาและมีสต็อกข้าวไว้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศขณะที่เกษตรกรได้เสนอขอให้ช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน20,000บาท/ครัวเรือนซึ่งกรมจะได้รวบรวมข้อเสนอทั้งหมดและนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(นบข.)เพื่อพิจารณามาตรการและแนวทางบริหารจัดการข้าวที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสำหรับปีการผลิต2566/67ต่อไป

นอกจากนี้ล่าสุดนายภูมิธรรมยังได้สั่งการให้กรมเพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดในการซื้อขายสินค้าเกษตรให้มีความเที่ยงตรงเพื่อดูแลความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรซึ่งกรมได้จัดชุดสายตรวจเฉพาะกิจลงพื้นที่ทำการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแล้วหากตรวจพบเครื่องชั่งไม่ถูกต้องไม่มีความเที่ยงตรงจะดำเนินการตามกฎหมายเด็ดขาดส่วนเกษตรกรหากพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าเกษตรสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569

Tagged:

Related Posts